مرجع دانلود فایل پایان نامه در مورد بررسی تطبيقی احكام و آداب ازدواج در اديان هندويي، مزدايي، يهوديت و مسيحيت - طلافایل

قیمت محصول : 50,000 ریال

50,000 ریال – خرید
حجم فایل : 388kb نوع فایل : zip
آداب ازدواج

آداب ازدواج

چکیده ۱
مقدمه ۳
پیشگفتار ۶
جایگاه وموقعیت زن ۶
مفهوم ازدواج ۷
اهداف ازدواج ۱۰
گونه های ازدواج ۱۱
ازدواج درون همسری و برون همسری ۱۱
ازدواج با محارم ۱۳
زنا ۱۵
آداب ازدواج ۲۱
طلاق و ازوداج مجدد ۲۲
فصل اول. جایگاه و موقعیت زن ۲۴
هندویی ۲۴
مزدایی ۳۰
یهودیت ۳۴
مسیحیت ۴۱
فصل دوم. مفهوم ازدواج و اهداف آن ۴۶
هندویی ۴۶
مفهوم ازدواج ۴۶
اهداف ازدواج ۴۷
مزدایی ۴۸
مفهوم ازدواج ۴۸
اهداف ازدواج ۴۹
یهودیت ۵۰
مفهوم ازدواج ۵۰
اهداف ازدواج ۵۴
مسیحیت ۵۶
مفهوم ازدواج ۵۶
اهداف ازدواج ۶۷
فصل سوم. گونه های ازدواج ۷۳
هندویی ۷۳
درون همسری ۷۳
چند شوهری ۷۷
چند زنی ۷۷
ازدواج های هشت گانه ۷۸
مزدایی ۸۴
تک همسری ۸۴
چند همسری ۸۵
ازدواج های پنجگانه ۸۵
ازدواج پاتخشی ۸۵
ازدواج خودسری ۸۶
ازدواج چاکر ۸۶
ازدواج ایوکین ۸۷
ازدواج ستر ۸۷
ازدواج درون دینی ۸۸
ازدواج با محارم ۸۹
یهودیت ۹۴
تک همسری ۹۵
چند همسری ۹۷
ازدواج موقت ۹۹
ازدواج سه گانه ۱۰۰
ازدواج براساس قباله ۱۰۰
ازدواج براساس رابطه ی جنسی ۱۰۰
ازدواج براساس پول ۱۰۱
ازدواج بین الادیانی ۱۰۱
مسیحیت ۱۰۲
تک همسری ۱۰۲
ازدواج موقت( محرمانه) ۱۰۵
ازدواج بین الادیانی ۱۰۷
فصل چهارم. احکام ازدواج ۱۰۸
هندویی ۱۰۸
شرایط عقد نکاح ۱۱۱
احکام زناشویی ۱۱۳
احکام بارداری ۱۱۶
تکالیف زن و شوهر ۱۱۷
ستی ۱۲۰
احکام مربوط به میان کاستی ۱۲۳
نظریه ی تخم و زمین ۱۲۵
ازدواج های حرام ۱۲۶
زنا ۱۲۷
مزدایی ۱۳۲
شرایط عقد نکاح ۱۳۲
موانع ازدواج ۱۳۳
احکام زناشویی ۱۳۴
تکالیف زن و شوهر ۱۳۵
ازدواج های حرام ۱۳۶
زنا ۱۳۸
یهودیت ۱۴۰
شرایط عقد نکاح ۱۴۳
کتوباه ۱۴۶
نفقه ۱۴۸
ازدواج مدنی ۱۵۳
ازدواج های حرام ۱۵۵
ازدواج های ممنوع ولی معتبر ۱۵۶
حرمت های دایم ۱۵۹
حرمت های موقت ۱۶۰
زنا ۱۶۰
مسیحیت ۱۶۳
ازدواج های مخفیانه ۱۶۳
شرایط عقد نکاح ۱۷۹
تکالیف زن و شوهر ۱۸۲
احکام زناشویی ۱۸۲
ازدواج های حرام ۱۸۲
زنا ۱۸۲
فصل پنجم. آداب ازدواج ۱۸۶
هندویی ۱۸۶
مراسم ازدواج در دوره ودایی ۱۸۶
مراسم ازدواج در دوره ی سوتره ها ۱۸۸
انتخاب روز فرخنده ۱۸۹
انتخاب عروس ۱۸۹
خواستگاری و مذاکرات جهت ازدواج ۱۸۹
قربانی گذاری توسط داماد ۱۹۰
رقص زنان ۱۹۰
غسل ۱۹۰
لباس پوشاندن و تدهین عروس ۱۹۱
مراسم دستگیران ۱۹۱
نیایش عروس ۱۹۱
سفر عروس به خانه ی داماد ۱۹۱
استقبال از عروس در خانه ی داماد ۱۹۲
گردیدن به دور آتش و پانهادن به روی صخره ۱۹۲
برداشتن هفت گام ۱۹۲
نشستن عروس برپشت گاو نر ۱۹۳
نگریستن به ستاره ی قطبی ۱۹۳
زفاف ۱۹۳
مزدایی ۱۹۴
خواستگاری ۱۹۴
آداب نامزدی ۱۹۵
انتخاب روز فرخنده ۱۹۶
مراسم عروسی ۱۹۶
وکیل پرسان ۱۹۶
گواه گیران ۱۹۹
عروس کشان ۲۰۱
پاتختی ۲۰۲
یهودیت ۲۰۳
آداب و مراسم ازدواج ۲۰۵
مراسم ازدواج در عهد عتیق ۲۰۵
مراسم ازدواج در دوره ی تلمود ۲۰۶
مراسم ازدواج دو دوره پسا تلمود ۲۰۸
آداب پیش از ازدواج ۲۰۹
روزه گرفتن عروس و داماد ۲۰۹
خواندن تورات توسط عروس و داماد ۲۱۰
غسل عروس ۲۱۰
حنابندان ۲۱۰
خطبه ی عقد ۲۱۰
امضای قباله ی ازدواج ۲۱۱
آئین شکستن جام ۲۱۱
خواندن ادعیه ی ازدواج ۲۱۲
مراسم دادن حلقه یا حلقه های دوجانبه ۲۱۴
زفاف ۲۱۴
مسیحیت ۲۱۵
آداب و مراسم ازدواج ۲۱۵
رضایت ۲۱۶
خطبه ۲۱۶
دادن حلقه یا تبادل حلقه ها ۲۱۸
تاجگذاری ۲۱۹
زفاف ۲۲۰
فصل ششم. طلاق و ازدواج مجدد ۲۲۱
هندویی ۲۲۱
طلاق ۲۲۱
ازدواج مجدد ۲۲۳
مزدایی ۲۲۵
طلاق ۲۲۵
ازدواج مجدد ۲۲۶
یهودیت ۲۲۶
طلاق ۲۲۶
حق زن برای درخواست طلاق ۲۲۸
شیوه ی اثبات مرگ شوهر ۲۲۹
نواقص جسمانی همسر ۲۲۹
رفتار شوهر ۲۳۰
نواقص جسمانی زن ۲۳۱
رفتار زن ۲۳۲
اراده طرفین در طلاق ۲۳۳
اجرای طلاق ۲۳۴
فرآیند سنتی طلاق ۲۳۵
تبعات طلاق ۲۳۸
احکام نفقه ۲۳۸
ازدواج مجدد ۲۴۰
وظیفه ی هالیزاه ۲۴۱
مسیحیت ۲۴۴
طلاق ۲۴۴
ازدواج مجدد ۲۵۵

آداب ازدواج

چکیده

دراین تحقیق موضوعات زیر مورد بررسی قرار گرفته است.

جایگاه و موقعیت زن

آنچه مسلم است این است که درهیچ یک از ادیان
و فرهنگ ها زن از وضعیت و موقعیتی برابر با مرد
برخوردار نبوده است. این وضعیت نابرابر درهمه
شئون زندگی نمود دارد.

مفهوم ازدواج

 نهاد ازدواج در همه فرهنگها از اهمیت خاصی
برخوردار است معمولاً درفرهنگ و ادیان نه مرد
و نه زن هیچ یک درهنگام بلوغ بدون وجود همسر
خود را کامل نمی دانند. بسیاری از ادیان ازدواج
را عملی مقدس می دانند که منشأ الوهی دارد.

اهداف ازدواج

معمولاً هدف انسان از ارتباط جنسی تولید
و تربیت نسل است. انسان از طریق ازدواج به
نیازهای خود پاسخ می دهد. بواسطه ازدواج
نیاز جوامع به تداوم هنجارها محقق می شود.
کارکرد اولیه ازدواج تنظیم روابط جنسی میان افراد است.

گونه های ازدواج

درمیان ادیان وجوامع مختلف اشکال گوناگونی
از ازدواج وجود داردکه مهمترین آنها عبارتند از
تک همسری، چند همسری، چند شوهری،
ازدواج موقف، برون همسری و درون همسری.

احکام ازدواج

از آنجا که ازدواج در همه ادیان از اهمیت بسیار
زیادی برخوردار است، احکام مربوط به آن در
شمار اولین و مهمترین احکام شرعی قرار
می گیرد، چراکه ازدواج نقش تعیین کننده
در وضعیت فردی و اجتماعی انسان ایفا می کند
و روابط افراد را در جامعه تنظیم می کند.

 

زنا

در دوره اولیه تاریخ بشر، زنا چیزی جز نقض
حقوق مالکیت خصوصی نبود لذا زنا آن معنی
دقیقی را که ادیان مترقی از آن به دست میدهند
در میان مردم ابتدایی ندارد.

تعداد صفحات : ۲۵۵
حجم فایل : ۳۸۸kb
فرمت فایل : word

 

آداب ازدواج

بازدید : 42 views بار دسته بندی : تاريخ : ۱۱ آبان ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.