مرجع دانلود فایل

دانلود مقالات پرستاری بایگانی - طلافایل

37 views بار
جزوه پرستاری داخلی و جراحی گوش

جزوه پرستاری داخلی و جراحی گوش

گوش داخلی    پر از مایع و اجزاء میکروسکوپی فراوانی است که شبیه یک میکروفن عمل می کنند.  وقتی  مایع به حرکت درآید، اجزاء گوش داخلی از قبیل غشاء قاعده ای و سلولهای مژکی به نوسان در می آیند. سلول های مژکی مختلفی وجود دارند که هریک به صدای مخصوصی تعلق دارند.  گیرنده صداهای بم درراس یا نوک حلزون و صداهای زیر در قاعده آن جای می گیرند.  نوسان هابه پیام هایی تبدیل می شوند […]