مرجع دانلود فایل پایان نامه بررسی اثرات تنش خشكی در مراحل انتهايی رشد بر صفات زراعی و شاخص‌های رشد ارقام بهاره كلزا - طلافایل

قیمت محصول : 80,000 ریال

80,000 ریال – خرید
حجم فایل : 488kb نوع فایل : zip
کلزا

کلزا

فهرست مطالب

چکیده ۱
مقدمه ۳

فصل اول: کلیات ۶
۱-۱- تاریخچه ۷
۱-۲- کلیاتی درباره کلزا ۸
۱-۳- اهمیت و جایگاه کلزا در ایران ۱۰
۱-۴- سطح زیرکشت، تولید وعملکرد کلزا در جهان و ایران ۱۲
۱-۵- ترکیب شیمیایی دانه کلزا ۱۴
۱-۶- خصوصیات گیاه شناسی ۱۶
۱-۶-۱- ریشه ۱۶
۱-۶-۲- ساقه ۱۷
۱-۶-۳- برگ ۱۸
۱-۶-۴- گل ۱۸
۱-۶-۵- میوه ۱۸
۱-۶-۶- دانه کلزا ۱۹
۱-۷- مراحل فنولوژی ۱۹
۱-۸- اکولوژی کلزا ۱۹
۱-۹- کاشت ۲۲
۱-۹-۱- آماده سازی زمین ۲۲
۱-۹-۲- تاریخ کاشت ۲۲
۱-۹-۳- میزان بذر وتراکم بوته ۲۳
۱-۹-۴- عمق و ابعاد کاشت ۲۳
۱-۹-۵- روش کاشت ۲۳
۱-۱۰- داشت ۲۴
۱-۱۰-۱- نیازهای غذایی ۲۴
۱-۱۰-۲- علف‌های هرز ۲۴
۱-۱۰-۳- آفات و بیماری‌ها ۲۵
۱-۱۱- برداشت ۲۶
۱-۱۱-۱- خرمن کوبی ۲۶
۱-۱۲- انبار کردن ۲۷

فصل دوم : بررسی منابع ۲۸
۲-۱- تنش ۲۹
۲-۲- تنش خشکی یا تنش آبی ۲۹
۲-۳- مکانیزم‌های مقاومت به خشکی ۳۰
۲-۴- تنظیم اسمزی ۳۳
۲-۵- تأثیر تنش خشکی بر رشد برگ ۳۴
۲-۶- تأثیر تنش خشکی بر رشد ساقه و برگ ۳۵
۲-۷- عکس العمل کلزا در برابر تنش خشکی ورژیمهای رطوبتی ۳۶
۲-۸- تأثیر تنش خشکی بر عملکرد دانه ۳۹
۲-۹- تأثیر تنش خشکی بر اجزای عملکرد ۴۱
۲-۹-۱- تعداد خورجین در گیاه بوته ۴۱
۲-۹-۲- تعداد دانه در خورجین ۴۲
۲-۹-۳- وزن هزار دانه ۴۳
۲-۹-۴- شاخص برداشت ۴۴
۲-۱۰- تأثیر تنش خشکی بر صفات کیفی ۴۵
۲-۱۰-۱- درصد روغن دانه ۴۵
۲-۱۱- تجزیه و تحلیل رشد ۴۶
۲-۱۱-۱- تجمع ماده خشک ۴۸
۲-۱۱-۲- شاخص سطح برگ ۴۹

فصل سوم : مواد و روش ها ۵۱
۳-۱- مشخصات محل اجرای آزمایش ۵۲
۳-۲- مشخصات آزمایش ۵۲
۳-۲-۱- معرفی تیمارها ۵۲
۳-۲-۲- طرح آزمایشی ۵۳
۳-۲-۳- تجزیه آماری ۵۴
۳-۳- عملیات زراعی ۵۴
۳-۳-۱- آماده سازی زمین ۵۴
۳-۳-۲- کاشت ۵۴
۳-۳-۳- داشت ۵۵
۳-۳-۴- برداشت ۵۵
۳-۴- برآورد شاخص های رشد ۵۵
۳-۴-۱- نمونه برداری ۵۶
۳-۴-۲- تعیین سطح برگ ۵۶
۳-۴-۳- تعیین وزن خشک برگ و وزن خشک کل ۵۶
۳-۵- اندازه گیری صفات کمی ۵۶
۳-۶- اندازه گیری صفات کیفی مورد مطالعه ۵۸
۳-۶-۱- تعیین درصد روغن دانه ۵۸
۳-۷- تعیین مراحل فنولوژیکی ۵۹

فصل چهارم : نتایج و بحث ۶۰
۴-۱- تأثیر تنش خشکی بر ویژگیهای
مورفولوژیکی، ساختاری و زراعی ۶۱

۴-۱-۱- ارتفاع بوته ۶۱
۴-۱-۲- تعداد شاخه فرعی در بوته ۶۴
۴-۱-۳- قطر ساقه ۶۷
۴-۱-۴- طول خورجین ساقه اصلی ۷۰
۴-۱-۵- طول خورجین شاخه فرعی ۷۳
۴-۱-۶- طول خورجین بوته ۷۶
۴-۱-۷- تعداد خورجین در ساقه اصلی ۷۹
۴-۱-۸- تعداد خورجین در شاخه فرعی ۸۳
۴-۱-۹- تعداد خورجین در بوته ۸۷
۴-۱-۱۰- تعداد دانه در خورجین ساقه فرعی ۹۱
۴-۱-۱۱- تعداد دانه در خورجین شاخه فرعی ۹۴
۴-۱-۱۲- تعداد دانه در خورجین ۹۸
۴-۱-۱۳- وزن هزار دانه ۱۰۲
۴-۱-۱۴- عملکرد دانه ۱۰۵
۴-۱-۱۵- عملکرد بیولوژیک ۱۰۹
۴-۱-۱۶- شاخص برداشت ۱۱۳
۴-۲- تأثیر تنش خشکی بر روی صفات کیفی ۱۱۶
۴-۲-۱- درصد روغن دانه ۱۱۶
۴-۲-۲- عملکرد روغن دانه ۱۲۰
۴-۳- تأثیر تنش خشکی بر روی شاخص‌های رشد ۱۲۴
۴-۳-۱- وزن خشک کل گیاه ۱۲۴
۴-۳-۱-۱- روندتغییرات وزن خشک کل گیاه
درشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی ۱۲۴

۴-۳-۱-۲- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام
برتر در شرایط آبیاری معمول ۱۲۵

۴-۳-۱-۳- روند تغییرات وزن خشک کل ارقام
برتر در شرایط تنش کم آبی ۱۲۶

۴-۳-۲- وزن خشک برگ ۱۲۸
۴-۳-۲-۱- روند تغییرات وزن خشک برگ در
شرایط آبیاری معمول و تنش کم آبی.. ۱۲۸

۴-۳-۲-۲- روند تغییرات وزن خشک برگ
ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول ۱۲۹

۴-۳-۲-۳- روند تغییرات وزن خشک برگ
ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی ۱۳۰

۴-۳-۳- شاخص سطح برگ ۱۳۱
۴-۳-۳-۱-روندتغییرات شاخص سطح برگ
ارقام کلزادرشرایط آبیاری معمول وتنش کم آبی ۱۳۱

۴-۳-۳-۲-روندتغییرات شاخص سطح برگ
ارقام برتر در شرایط آبیاری معمول ۱۳۲

۴-۳-۳-۳- روند تغییرات شاخص سطح برگ
ارقام برتر در شرایط تنش کم آبی ۱۳۳

۴-۴- همبستگی ساده صفات مورد مطالعه ۱۳۴
۴-۵- نتیجه گیری کلی ۱۳۸
۴-۶- پیشنهادات ۱۳۹

فهرست منابع ۱۴۰

 

تعداد صفحات : ۱۴۰
حجم فایل : ۴۸۸kb
فرمت فایل : word

 

کلزا

بازدید : 30 views بار دسته بندی : , تاريخ : ۲۳ مهر ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.