مرجع دانلود فایل پروژه سيستم كلينيک جراحی - طلافایل

قیمت محصول : 100,000 ریال

100,000 ریال – خرید
حجم فایل : 910kb نوع فایل : zip
کلینیک جراحی

کلینیک جراحی

 

فهرست

چکیده ۱۱
مقدمه ۱۲
تکنولوژی های مورد استفاده ۱۳
۱ معرفی Actor های سیستم ۱۴
۱-۱ بیمار ۱۴
۱-۱-۱ مواردی که باید برای بیمار ثبت شود ۱۴
۲-۱-۱ فیلد های اطلاعاتی بیمار ۱۴
۲-۱ مسئول پذیرش ۱۵
۳-۱ مسئول ترخیص ۱۵
۱-۳-۱ اعمال انجام شده در زمان ترخیص ۱۵
۲-۳-۱ ثبت هایی که باید توسط ترخیص گر انجام شود ۱۵
۴-۱ مدیر مرکز ۱۶
۱-۴-۱ ثبت هایی که باید زیر نظر مدیریت انجام شود. ۱۶
۲-۴-۱ اطلاعات مهم برای مدیر ۱۶
۵-۱ اپراتور اتاق عمل ۱۶
۶-۱ پزشک (تیم پزشکی) ۱۶
۲ Use Case های سیستم ۱۷
۱-۲ مقدمه ۱۷
۲-۲ Use Case های تعریفی ۱۷
۱-۲-۲ Use Case تعریف پزشک ۱۹
۲-۲-۲ Use Case تعریف گروه های پزشکی ۱۹
۳-۲-۲ Use Case تعریف بیمه ۲۰
۴-۲-۲ Use Case تعریف گروه های عمل ۲۱
۵-۲-۲ Use Case تعریف عمل ۲۲
۶-۲-۲ Use Case تعریف بخش ۲۳

کلینیک جراحی

۷-۲-۲ Use Case تعریف دارو ۲۴
۸-۲-۲ Use Case تعریف نوع پذیرش ۲۴
۹-۲-۲ Use Case تعریف سرویس ۲۵
۱۰-۲-۲ Use Case تعریف کمک جراح ۲۶
۱۱-۲-۲ Use Case تعریف نوع ترخیص ۲۷
۱۲-۲-۲ Use Case انواع بیهوشی ۲۸
۱۳-۲-۲ Use Case تعریف واحد های دارویی ۲۸
۱۴-۲-۲ Use Case تعریف تعرفه ها ۲۹
۱۵-۲-۲ Use Case تعریف کای عمل ۳۰
۱۶-۲-۲ Use Case تعریف دارو های یک عمل ۳۱
۱۷-۲-۲ Use Case تعریف ست های عمل ۳۱
۱۸-۲-۲ Use Case تعریف استوک اتاق عمل ۳۲
۱۹-۲-۲ Use Case شرح عمل ۳۳
۲۰-۲-۲ Use Case تعریف کاربران ۳۴
۳-۲ Use Case های عملی ۳۵
۱-۳-۲ Use Case پذیرش بیمار ۳۵
۲-۳-۲ Use Case درج مشخصات بیمار ۳۶
۳-۳-۲ Use Case درج مشخصات همراه (هان) بیمار ۳۷
۴-۳-۲ Use Case اتاق عمل ۳۸
۵-۳-۲ Use Case بخش ۴۰
۶-۳-۲ Use Case ترخیص ۴۰
۴-۲ Use Case های گزارش گیری ۴۲
۱-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه ۴۲
۲-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه ۴۳
۳-۴-۲ Use Case بیماران بستری شده بیمه تکمیلی ۴۴
۴-۴-۲ Use Case بیماران سرپایی بیمه تکمیلی ۴۵
۵-۴-۲ Use Case همه بیماران ۴۶
۶-۴-۲ Use Case شخصی پزشک ۴۶
۷-۴-۲ Use Case مشخصات بیماران بستری شده ۴۷
۸-۴-۲ Use Case عمل های انجام شده پزشکان ۴۸
۹-۴-۲ Use Case عمل های یک بیمار ۴۸
۳ BPM (Business Process Model) های سیستم ۵۰
۱-۳ پذیرش و ترخیص از دیدگاه بیمار ۵۰
۱-۱-۳ بیمار در خواست پذیرش می کند ۵۰
۲-۱-۳ مسئول پذیرش مشخصات بیمار را در سیستم ذخیره می کند ۵۰
۳-۱-۳ براساس نوع پذیرش به بیمارسرویس
داده می شود وموردمعالجه قرارمی گیرد. ۵۰

۴-۱-۳ صورت حساب بیمار بوسیله مامور ترخیص محاسبه می شود ۵۰
۵-۱-۳ صورت حساب را پرداخت کرده وترخیص می شود ۵۱
۲-۳ بررسی عملکرد از دیدگاه مدیریت مرکز ۵۱
۳-۳ بررسی گزارشات مالی توسط پزشک ۵۱
۴ شرح فنی ماژول(Form) ها ۵۲
۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست پزشکان ۵۲
۱-۱-۴ امکانات فرم ۵۲
۲-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۲
۳-۱-۴ دکمه های فرم ۵۲
۴-۱-۴ مشخصات ظاهری فرم پزشک ۵۲
۵-۱-۴ فیلترهای فرم ۵۳
۶-۱-۴ دکمه های فرم ۵۳
۲-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست گروههای پزشکی ۵۳
۱-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۳
۲-۲-۴ دکمه های فرم ۵۳

کلینیک جراحی

۳-۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم گروههای پزشکی ۵۴
۴-۲-۴ مشخصات ظاهری فرم گروه پزشک ۵۴
۵-۲-۴ اجزای فرم ۵۴
۶-۲-۴ فیلترهای فرم ۵۴
۷-۲-۴ دکمه های فرم ۵۴
۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست بیمه ها ۵۴
۱-۳-۴ امکانات فرم ۵۴
۲-۳-۴ فیلترهای فرم ۵۴
۳-۳-۴ دکمه های فرم ۵۵
۴-۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست بیمه ها ۵۵
۴-۴ مشخصات ظاهری فرم سازمانها ۵۵
۱-۴-۴ اجزای فرم ۵۵
۲-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۵
۳-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶
۴-۴-۴ مشخصات ظاهری فرم اطلاعات بخشها: ۵۶
۵-۴-۴ فیلترهای فرم ۵۶
۶-۴-۴ دکمه های فرم ۵۶
۷-۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اطلاعات بخشها ۵۶
۵-۴ مشخصات ظاهری فرم بخش ۵۶
۱-۵-۴ اجزای فرم ۵۶
۲-۵-۴ فیلترهای فرم ۵۶
۳-۵-۴ دکمه های فرم ۵۶
۶-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست داروها ۵۶
۱-۶-۴ امکانات فرم ۵۷
۲-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۷
۳-۶-۴ دکمه های فرم ۵۷
۴-۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست داروها ۵۷
۵-۶-۴ مشخصات ظاهری فرم دارو ۵۷
۶-۶-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۷-۶-۴ دکمه های فرم ۵۸
۷-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست واحد های دارو ۵۸
۱-۷-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۲-۷-۴ دکمه های فرم ۵۸
۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع پذیرش ۵۸
۱-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۸
۲-۸-۴ دکمه های فرم ۵۸
۳-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع پذیرش ۵۹
۴-۸-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست سرویسها ۵۹
۵-۸-۴ امکانات فرم ۵۹
۶-۸-۴ فیلترهای فرم ۵۹
۷-۸-۴ دکمه های فرم ۵۹
۸-۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست سرویسها ۵۹
۹-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست کمک جراحان ۵۹
۱-۹-۴ فیلترهای فرم ۵۹
۲-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰
۳-۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست کمک جراحان ۶۰
۴-۹-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات کمک جراحان ۶۰
۵-۹-۴ فیلترهای فرم ۶۰
۶-۹-۴ دکمه های فرم ۶۰
۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰

کلینیک جراحی

۱-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۰
۲-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۰
۳-۱۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم وضعیت خروج هنگام ترخیص ۶۰
۴-۱۰-۴ مشخصات ظاهری فرم وضعیت خروج ۶۱
۵-۱۰-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۶-۱۰-۴ دکمه های فرم ۶۱
۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱
۱-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۲-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۱

کلینیک جراحی

۳-۱۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست انواع بیهوشی ۶۱
۴-۱۱-۴ مشخصات ظاهری فرم انواع بیهوشی ۶۱
۵-۱۱-۴ فیلترهای فرم ۶۱
۶-۱۱-۴ دکمه های فرم ۶۲
۱۲-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف تعرفه دولتی ۶۲
۱-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۲-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲
۳-۱۲-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف کای جراحی ۶۲
۴-۱۲-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۵-۱۲-۴ دکمه های فرم ۶۲
۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست ستها ۶۲
۱-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۲
۲-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۲
۳-۱۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۳
۴-۱۳-۴ مشخصات ظاهری فرم استوک اتاق عمل ۶۳
۵-۱۳-۴ فیلترهای فرم ۶۳
۶-۱۳-۴ دکمه های فرم ۶۳
۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم لیست عملها ۶۳
۱-۱۴-۴ امکانات فرم ۶۳
۲-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۳
۳-۱۴-۴ دکمه های فرم ۶۳
۴-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴
۵-۱۴-۴ مشخصات ظاهری فرم تعریف کاربر ۶۴
۶-۱۴-۴ فیلترهای فرم ۶۴
۷-۱۴-۴ دکمه های فر ۶۴
۸-۱۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم لیست ستها ۶۴
۱۵-۴ مشخصات ظاهری فرم ورود به برنامه ۶۴
۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم پذیرش بیمار ۶۵
۱-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۵
۲-۱۶-۴ دکمه های این فرم ۶۵
۳-۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات بیمار ۶۶
۴-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۶
۵-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۶
۶-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۶
۷-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات بیمار ۶۶
۸-۱۶-۴ مشخصات ظاهری فرم مشخصات همراه بیما ۶۷
۹-۱۶-۴ امکانات فرم ۶۷
۱۰-۱۶-۴ فیلترهای فرم ۶۷
۱۱-۱۶-۴ دکمه های فرم ۶۷
۱۲-۱۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم مشخصات همراه بیمار ۶۷
۱۷-۴ مشخصات ظاهری فرم اتاق عمل ۶۷
۱-۱۷-۴ امکانات فرم ۶۷
۲-۱۷-۴ فیلترهای فرم ۶۸
۳-۱۷-۴ دکمه های فرم ۶۸
۴-۱۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۸
۱۸-۴ مشخصات ظاهری فرم بخش ۶۹
۱-۱۸-۴ امکانات فرم ۶۹
۲-۱۸-۴ فیلترهای فرم ۶۹
۳-۱۸-۴ دکمه های فرم ۶۹
۱۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم اتاق عمل ۶۹
۲۰-۴ مشخصات ظاهری فرم ترخیص ۷۰
۱-۲۰-۴ امکانات فرم ۷۰
۲-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۰
۳-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۰

کلینیک جراحی

۴-۲۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ترخیص ۷۱
۵-۲۰-۴ مشخصات ظاهری فرم عمل ۷۱
۶-۲۰-۴ فیلترهای فرم ۷۲
۷-۲۰-۴ دکمه های فرم ۷۲
۲۱-۴ کلیه فرمهای مربوط گزارشات مختلف ۷۲
۱-۲۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری برای بیمه ۷۲
۲-۲۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۲
۲۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران سرپایی برای بیمه ۷۳
۱-۲۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳
۲۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران
بستری برای بیمه تکمیلی ۷۳

۱-۲۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۳
۲۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران
سرپایی برای بیمه تکمیلی ۷۴

۱-۲۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴

کلینیک جراحی

۲۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازهزینه همه بیماران ۷۴
۱-۲۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم ۷۴
۲۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از بیماران بستری شده ۷۴
۱-۲۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از عملهای انجام شده پرشکان ۷۵
۱-۲۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای پزشکان ۷۵
۱-۲۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۵
۲۹-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از صورت حساب بیماران سرپایی ۷۶
۱-۲۹-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶
۳۰-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه اتاق عمل ۷۶
۱-۳۰-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم بیماران بستری شده ۷۶
۳۱-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶
۱-۳۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه بیهوشی هر پزشک ۷۶
۳۲-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷
۱-۳۲-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه داروهای اتاق عمل ۷۷
۳۳-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه سرویسها ۷۷
۱-۳۳-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه سرویسها ۷۷
۳۴-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه
داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷

۱-۳۴-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه
داروهای آزاد بیماران بیمه ای ۷۷

۳۵-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸
۱-۳۵-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی داروهای آزاد ۷۸
۳۶-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه لباس بیماران ۷۸
۱-۳۶-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه لباس بیماران ۷۸
۳۷-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری از هزینه غذای بیماران ۷۸
۱-۳۷-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم هزینه کلی غذای ۷۹
۳۸-۴ فرمهای مربوط به گزارش گیری ازحق العملهای خاص پزشکان ۷۹
۱-۳۸-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم حق العملهای خاص پزشکان ۷۹
۳۹-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبور ۷۹

کلینیک جراحی

۱-۳۹-۴ فیلترهای فرم ۷۹
۲-۳۹-۴ دکمه های فرم ۷۹
۴۰-۴ فرم مربوط به تعویض کاربر ۷۹
۱-۴۰-۴ فیلترهای فرم ۷۹
۲-۴۰-۴ دکمه های فرم ۸۰
۴۱-۴ فرم مربوط به تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰
۱-۴۱-۴ فیلترهای فرم ۸۰
۲-۴۱-۴ دکمه های فرم ۸۰
۳-۴۱-۴ مشخصات گرید یا لیست فرم تغییر کلمه عبورپزشکان ۸۰
۴۲-۴ فرم مربوط به ماشین حساب ۸۰
۴۳-۴ فرم مربوط به پشتیبان گیری ۸۰
۱-۴۳-۴ فیلترهای فرم ۸۰
۲-۴۳-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۴-۴ فرم مربوط به تعیین مسیرپشتیبان گیری ۸۱
۱-۴۴-۴ فیلترهای فرم ۸۱
۲-۴۴-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۵-۴ فرم مربوط به بازیابی پشتیبان ۸۱
۱-۴۵-۴ فیلترهای فرم ۸۱
۲-۴۵-۴ دکمه های فرم ۸۱
۴۶-۴ فرم مربوط به تغییر پنل ۸۱
۱-۴۶-۴ فیلترهای فرم ۸۲
۲-۴۶-۴ دکمه های فرم ۸۲
۵ ERD های سیستم ۸۳
۱-۵ اصلی ۸۴
۲-۵ عمل ها ۹۴
۳-۵ روابط میان پزشکان و سرویس ها ۹۵
۴-۵ شرح حال برای عمل ۹۵
۵-۵ شرح حال کلی ۹۸
۶-۵ تخصیص دارو برای عمل ۹۹
نتیجه گیری ۱۰۰
منابع و ماخذ ۱۰۱

 

کلینیک جراحی

تعداد صفحات : ۱۱۰
حجم فایل : ۹۱۰kb
فرمت فایل : word

کلینیک جراحی

بازدید : 15 views بار دسته بندی : تاريخ : ۱۹ بهمن ۱۳۹۶ به اشتراک بگذارید :
دیدگاه کاربران
    • دیدگاه ارسال شده توسط شما ، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
    • دیدگاهی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با محصول باشد منتشر نخواهد شد.